Національна федерація бодібілдингу України

55

“Дев’ять днів без війни”. Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022″Дев’ять днів без війни”. Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU)

“Дев’ять днів без війни”. Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022

 

Завжди приємно отримувати вітання. А цього разу, так особливо. Немає необхідності розповідати про всі труднощі, пов’язані з підготовкою збірної команди під час війни до змагань. До Барселони добиралися члени збірної команди з різних країн Європи, а тим хто добирався з України знадобилося дві доби без сну та відпочинку «літаком, пароплавом, автомобілем, пішки та майже повзком». Велика подяка Міжнародній федерації бодібілдингу та фітнесу IFBB, Румунській федерації бодібілдингу, які опікувалися нами протягом всього нашого шляху.

І все-таки ми дісталися і були нагороджені чудовим швидким розселенням, пізньою вечерею та квітами особисто з рук президента IFBB та мера Санта-Сусанни.

День реєстрації (5 травня) та конгресу Європейської федерації був не складним, але «довгим»! На конгресі запланований виступ президента ФББУ спонтанно було «замінено» трихвилинними оплесками делегатів і гостей, які встали. У присутності представників із сорока країн, 150 людей, трохи відчув себе Зеленським. До того, що відбувається, я нічого не зміг додати, крім «Слава Україні» та «Слава IFBB»! Слова подяки та нагадування, що ми – спортивна сім’я, були б зайвими.

Потім розпочалися змагання…

Потім вони закінчилися перемогою нашої жіночої збірної та гідним виступом чоловічої її частини (3 срібла та 1 золото на чотирьох чоловіків)!

І одразу розпочалася «війна» у соціальних мережах після публікації на різних ресурсах фотографії збірної команди з прапором України, на якому чітко зазначено напрямок, яким рекомендується плисти «російському військовому кораблю».

Російські спортсмени та функціонери сприйняли це як особисту образу. Мабуть, асоціюють себе з російським «носієм смерті»!

Чого тільки не було на нашу адресу:

«Ви – частина землі, яка негідна бути державою», «Українців треба винищити і забути», «виграли Чемпіонат Європи лише тому, що нас не було», хоча ми вже вигравали і не один раз до цього і, як правило, меншим складом), і так далі…

Постає питання: хто фашист?

Ми ні на кого не нападали!

Нам байдуже, що буде написано на вашому прапорі!

Ми нікого не хочемо вбивати, крім окупантів на нашій землі!

Здивував пост президента федерації «агресивних сусідів» пана Вишневського, який продемонстрував неписьменність у питаннях як історичних, так і геополітичних. А ще ця ахінея про заборону російської мови в Україні, восьмирічного бомбардування своїх же територій, які, мабуть через непорозуміння, називають республіками! І ще: яка ваша справа до того, що ми робимо з нашою державною символікою і що роблять спортсмени із чоловічої збірної України в Іспанії? Якщо Вам незрозуміло, то вони піднімають прапор країни та грають гімн України за дорученням тих, хто з автоматом у руках жене російських окупантів із нашої землі!

Ігор Делієв

“Nine days without war”. FBBU President Igor Deliev about the European Championship IFBB-2022

 

It’s always nice to receive compliments. And this time, so especially. There is no need to talk about all the difficulties associated with the preparation of the national team during the war for the competition. Members of the national team from different European countries traveled to Barcelona, ​​and those who traveled from Ukraine needed two days without sleep and rest “by plane, by boat, by car, on foot and almost crawling.” Many thanks to the International Federation of Bodybuilding and Fitness IFBB, the Romanian Bodybuilding Federation, who took care of us throughout our travels.

Nevertheless, we got there and were rewarded with a wonderful quick check-in, a late dinner and flowers personally from the hands of the IFBB President and Mayor Santa Susanna.

The day of registration (May 5) and the congress of the European Federation was not difficult, but “long”! At the congress, the planned speech of the FBBU president was spontaneously “replaced” by a three-minute applause from the delegates and guests who stood up. In the presence of representatives from forty countries, 150 people, I felt a bit like Zelensky. I could not add anything to what was happening, except for “Glory to Ukraine” and “Glory to IFBB”! Words of gratitude and a reminder that we are a sports family would be superfluous.

Then the competition began…

Then they ended with the victory of our women’s team and a worthy performance of its men’s team (3 silver and 1 gold for four men)!

And immediately a “war” began on social networks after the publication on various resources of a photograph of the national team with the flag of Ukraine, which clearly indicates the direction in which it is recommended to sail the “Russian warship”.

Russian athletes and functionaries took this as a personal insult. Apparently they associate themselves with the Russian “bearer of death”!

What was not in our address:

“You are part of the earth unworthy of being a state”, “Ukrainians need to be exterminated and forgotten”, “you won the European Championship only because we were not there”, although we have already won more than once before and, as a rule, with a smaller squad), etc…

The question arises: who is a fascist?

We didn’t attack anyone!

We don’t care what will be written on your flag!

We do not want to kill anyone except the invaders on our land!

I was surprised by the post of president of the federation of “aggressive neighbors” Mr. Vishnevsky, who demonstrated illiteracy in both historical and geopolitical matters. And also this nonsense about the prohibition of the Russian language in Ukraine, the eight-year bombing of their own territories, which, apparently due to a misunderstanding, are called republics! And one more thing: what does it matter to you what we do with our state symbols and what the athletes from the Ukrainian men’s team do in Spain? If you do not understand, then they raise the banner of the country and play the anthem of Ukraine on behalf of those who, with a machine gun in their hands, drive the Russian occupiers from our land!

 

Igor Deliev

«Девять дней без войны». Президент ФББУ Игорь Делиев о Чемпионате Европы IFBB-2022

 

Всегда приятно получать поздравления. А в этот раз, так особенно. Нет необходимости рассказывать о всех трудностях связанных с подготовкой сборной команды во время войны к соревнованиям. В Барселону добирались члены сборной команды из разных стран Европы, а тем кто добирался из Украины понадобилось двое суток без сна и отдыха «самолетом, пароходом, автомобилем, пешком и почти ползком». Большая благодарность Международной федерации бодибилдинга и фитнеса IFBB, Румынской федерации бодибилдинга, которые опекали нас на всем протяжении наших перемещений.

И всё-таки мы добрались и были награждены прекрасным быстрым расселением, поздним ужином и цветами лично из рук президента IFBB и мэра Санта Сусанны.

День регистрации (5 мая) и конгресса Европейской федерации был не сложным, но «длинным»! На конгрессе планируемое выступление президента ФББУ спонтанно было «заменено» трехминутными аплодисментами вставших делегатов и гостей. В присутствии представителей из сорока стран, 150 человек, немного почувствовал себя Зеленским. К происходящему я ничего не смог добавить, кроме  «Слава Украине» и «Слава IFBB»! Слова благодарности и напоминание, что мы – спортивная семья, были бы лишними.

Затем начались соревнования…

Потом они закончились победой нашей женской сборной и достойным выступлением мужской ее части (3 серебра и 1 золото на четверых мужчин)!

И сразу началась «война» в социальных сетях после публикации на различных ресурсах фотографии сборной команды с флагом Украины, на котором четко указано направление по которому рекомендуется плыть «русскому военному кораблю».

Российские спортсмены и функционеры восприняли это как личное оскорбление. Видимо ассоциируют себя с российским «носителем смерти»!

Чего только не было в наш адрес:

«Вы – часть земли недостойная быть государством», «Украинцев нужно истребить и забыть», «выиграли Чемпионат Европы только потому, что нас не было», хотя мы уже выигрывали и не один раз до этого и, как правило, меньшим составом), и так далее…

Возникает вопрос: кто фашист?

Мы ни на кого не нападали!

Нам все равно, что будет написано на вашем флаге!

Мы никого не хотим убивать, кроме оккупантов на нашей земле!

Удивил пост президента федерации «агрессивных соседей» господина Вишневского, который продемонстрировал неграмотность в вопросах как исторических, так и геополитических. А ещё эта ахинея о запрещении русского языка в Украине, восьмилетней бомбежки своих же территорий, которые, видимо из-за недопонимания, называют республиками! И еще: какое Ваше дело до того, что мы делаем с нашей государственной символикой и что делают спортсмены из мужской сборной Украины в Испании? Если Вам непонятно, то они поднимают знамя страны и играют гимн Украины по поручению тех, кто с автоматом в руках гонит российских оккупантов с нашей земли!

Игорь Делиев

"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU)"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU) "Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU)
"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022"Дев'ять днів без війни". Президент ФББУ Ігор Делієв про Чемпіонат Європи IFBB-2022 (трьома мовами: UA/ENG/RU)

ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ ФББУ!